Operationeel en praktisch kader

Voor V.C.I. is de situatie glashelder

Wij hebben ervoor gekozen om enkel zij aan zij, vóór de cliënt te werken, door hem zekerheid, transparentie en een werkmethode aan te bieden. Deze garantie kan enkel geboden worden wanneer er geen sprake is van belangenconflicten.

De veiligheid is gewaarborgd door de zekerheid dat de klant het eigen kapitaal in een partnerbank in bewaring geeft, waar hij een eigen rekening geopend heeft. De partnerbank waakt over de rekenening en staat hier wettelijk borg voor. Alsook voor de liquiditeit en de effectendossiers. De partnerbank erkent uitsluitend de rekeninghouder als exclusief economisch rechthebbende.

Noch V.C.I., noch anderen hebben het recht om geld op te nemen, transactieopdrachten te geven, effecten en dergelijke te beleggen. In geen geval en op geen enkele wijze mag de Bank een overeenkomstige instructie uitvoeren, wanneer deze niet door de houder werd opgelegd.

Veiligheid gaat gepaard met transparentie. Dit uit zich ook in de uitgevoerde beslissingen. De cliënt duidt een bevoorrechte aanspreekpartner aan die op zijn beurt via periodieke rapporten zijn cliënt de aangewezen beslissingen toelicht. De cliënt heeft ook zelf, wanneer hij daar de noodzaak toe ziet, inzicht bij de Partnerbank. Bovendien krijgt de rekeninghouder ook de gebruikelijke verslagen toegestuurd.

De cliënt kan de werkmethode preventief en eenvoudig nagaan. Het zal hem op die manier duidelijk worden dat de professional, zijn aanspreekpartner en raadsman, volledig belangeloos handelt. Via deze nieuwe werkwijze heeft men to een meer dan aanzienlijk aantal beleggingsproducten en -middelen die de adviseur dagelijks nakijkt en die hij a.h.v adequate instrumenten analyseert en vergelijkt vooraleer een keuze te maken. De informatie wordt objectief beoordeeld. Dit blijkt bijvoobeeld uit het feit dat een product of een instrument wordt behouden tot wanneer het het optimale rendement bereikt, waarvoor het gekozen werd. Omgekeerd is het ook nutteloos om het te in de portefeuille te behouden wanneer het deze voordelen niet meer vertoont. De efficiëntie van de onbevoordeelde werkmethode vertaalt zich ook in het gebruik van tools zoals: Stop Loss, Take Profit, het 'Investeringsonderhoud' van de asset allocation, of van de aanwezige producten in de portefeuille.